ექსპერიმენტული ბაზა geo_Underground Block For Hydrodynamic Research – Shock Tub